O projektu

Projekt „Jsme lidé jedné Země“ je zaměřen na prevenci rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy a vzdělávání o migraci a migrantech žijících v ČR. Hlavním záměrem projektu je upevňovat a posilovat pozitivní postoje dětí k multikulturní společnosti.  Pravidelným setkáváním, kritickou reflexí informací a dlouhodobou systematickou prací s žáky chceme otevřít prostor pro uvědomění si a vyjádření strachů a předsudků a následné práci s nimi směřující k eliminaci xenofobie a možných projevů rasismu.

Dvouletý preventivní program je založen zejména na:

  • setkávání s migranty z vybraných zemí,
  • využití interaktivních metod výuky,
  • kreativním využití ICT a
  • e-learningovém kurzu

Program je určen pro žáky 5. – 9. tříd základních škol, ale je možné jej využít i pro studenty gymnázií.

Program nejde cestou jednorázových přednášek, které jsou neefektivní. Nabízí naopak dlouhodobou, promyšlenou, cílenou a vzájemně provázanou výuku v různých předmětech, která komplexně ovlivňuje žákovu osobnost a vyžaduje od žáka převzetí odpovědnosti za vlastní jednání.

Koncepce programu, jeho metodika a výuková část odpovídají potřebám II. stupně ZŠ a vycházejí z RVP.