O projektu

E-learningový kurz

E-learningový modul byl vytvořen speciálně pro projekt „Jsme lidé jedné Země“. Má podobu osobitého programu s interaktivními prvky – testy, kvízy a hrami, které umožní žákům nejen prověřit nabyté znalosti, ale samostatně mnoho souvislostí dovodit a vymyslet.

Struktura e-kurzu:

 • 7 lekcí o zemích původu (Vietnam, Ukrajina, Demokratická republika Kongo, Bělorusko, Čečensko, Afghánistán, Sýrie), kde se žáci mohou seznámit s důležitými momenty v historii zemí, které ovlivnily nebo stále ovlivňují emigraci jejich obyvatel; dále lekce obsahují informace o kultuře a současnosti vybraných států
  - každá lekce se skládá z 15–17 tematických slajdů
 • 3 lekce zahrnující modelové příběhy migrantů (Ibragim, Anh, Světlana) a různé nástrahy a problémy, se kterými se cizinci u nás mohou setkávat, nebo se kterými se setkávají všichni migranti
  - 5–7 slajdů v každé lekci
 • Lekce Migrace a my zpracovává téma lidských práv, historie migrace z Čech, začleňování migrantů do nové společnosti, xenofobie a rasismu
  - 10 slajdů
 • Pedagogický modul je lekcí vyhrazenou pouze přihlášeným učitelům. Seznamuje s tématy celého projektu, rozvíjí některé klíčové kompetence učitele a umožňuje interaktivní přípravu na jednotlivé moduly projektu včetně možnosti vyzkoušet si aktivity, které naplňují jednotlivé moduly s využitím rychlé zpětné vazby, kterou e-learning nabízí
  - 11 slajdů.

Metodika

Hlavním výstupem našeho projektu je ucelená a komplexní metodika, která obsahuje rámcové i podrobné podklady pro provedení projektu na škole. Metodika je úzce propojena s e-learningovým kurzem – možnosti jeho využití jsou uváděny u každého z modulů projektu a doporučujeme i využití v rámci jednotlivých předmětů.

Ke stažení: Metodika_Jsme lidé jedné Země.pdf

 

 

Část I: Metodický průvodce. Obsahuje teoretická východiska a charakteristiku jednotlivých modulů projektu. Vedle uvedení cíle, rozvíjených kompetencí a obsahu modulu nabízí konkrétní náměty na aktivity, hry a doporučené techniky práce. Naleznete zde stručné scénáře úvodní přednášky a dílen o zemích původu, které zahrnují i dílčí zkušenosti lektorek OPU včetně upozornění na možná úskalí a na význam důkladné předcházející přípravy na jednotlivé aktivity s žáky.

Kapitoly:
1. Projekt „Jsme lidé jedné Země“
2. „Jsme lidé jedné Země“ jako komplexní program prevence proti rasismu a xenofobii pro II. stupeň základní školy
3. E-learningový modul
4. Interaktivní formy práce
5. Úvodní interaktivní přednáška
6. Modul Média kolem nás a svět očima novinových titulků
7. Modul Můj svět tady a tam
8. Modul Země původu a návštěvy lektorů ve škole
9. Země původu: Vietnam
10. Země původu: Ukrajina
11. Země původu: Afghánistán
12. Země původu: Bělorusko
13. Země původu: Čečensko
14. Země původu: Demokratická republika Kongo
15. Modul Multikulturní den
16. Evaluace vzdělávacího programu a autoevaluace učitele

 

Část II: Soubor her a aktivit pro žáky navazujících na moduly, které jsou popsány v I. části metodiky. Podrobné návody na hry a aktivity umožňují sestavit si samostatně a variabilně dílny, které budou vyhovovat vám i žákům. Tyto aktivity byly zčásti vytvořeny autory projektu, zčásti převzaty z nabídky jiných projektů a upraveny tak, aby umožňovaly interpretaci s důrazem na prevenci rasismu a xenofobie. U mnoha aktivit tuto interpretaci explicitně uvádíme, například u rozboru filmových ukázek. Najdete zde i hry odpočinkové, seznamovací, rozehřívací či motivační a několik pracovních listů k základním pojmům.

Kapitoly:
17. Úvodní slovo k souboru her a aktivit pro žáky
18. Úvodní interaktivní přednáška
19. Dílna Vietnam
20. Dílna Ukrajina
21. Dílna Afghánistán
22. Dílna Bělorusko
23. Dílna Čečensko
24. Dílna Demokratická republika Kongo
25. Média kolem nás a svět novinových titulků
26. Pracovní listy k základním pojmům

 

Část III: Informace o zemích, na které se zaměřuje náš projekt. Tyto informace nepředstavují penzum znalostí pro žáky, ale naopak pouze oporu pro učitele pro rychlejší orientaci v tématech, na která je možné se v projektu zaměřovat.

Kapitoly:
27. Vietnam
28. Ukrajina
29. Afghánistán, Sýrie
30. Bělorusko
31. Čečensko
32. Demokratická republika Kongo

Metodika byla vytvořena na pomoc učitelům a koordinátorům projektu na školách. Naším cílem bylo připravit určitou strategii, zásady a přispět k tomu, aby si učitelé sami vytvořili svou koncepci výukového stylu; aby rozvinuli své kompetence začleňovat prevenci rasismu a xenofobie a otázky multikulturního soužití přímo do školního vzdělávacího programu, ale také do skrytého kurikula školy, tedy do utváření klimatu ve škole i v jejím okolí; aby pro sebe i žáky využili principu rozvíjení vztahu k sobě a rozvíjení vnímání druhého; aby volili cestu osvojování si informací v činnostech, umožňujících zaujímat postoje na základě prožitků a jejich intelektového zpracování. V metodice jsou proto také uvedeny vždy u každého modulu multikulturní kompetence žáků, k jejichž rozvíjení by měl program přispět, a to jak v oblasti znalostí, dovedností a schopností, tak zejména v oblasti postojů.

Tato metodika by také měla poskytnout řadu informací o mnoha tématech, zahrnutých v projektu: o lidských právech, migraci, uprchlictví, integraci, kultuře, tradicích a zvyklostech a celkové situaci vybraných zemí, o hledání možných souvislostí a vztahů, o tom, jak blízce se nás tato témata týkají. Některá témata jsou v textu rozvedena podrobněji, protože jsme chtěli poskytnout učitelům co nejvíce informací o faktech, s kterými se běžně nesetkávají a nemusejí tedy o nich mnoho vědět, nicméně v rámci přípravy si potřebné věci najdou a nebudou případně zaskočeni otázkami žáků. Nejde tedy o znalosti, které je potřeba zprostředkovat žákům, ale o informace, sloužící k prohloubení znalostí učitele.

Metodika by měla poskytnout dostatek materiálů k jednotlivým tématům, především pak poskytnout náměty i zážitkové techniky a instrukce, jak pracovat s jednotlivými náměty.

Manuály pro výuku ICT

 

„Můj svět tady a tam“, prevence xenofobie a rasismu s využitím ICT

Manuál přináší konkrétní návrhy, jak zvyšovat ICT kompetence žáků a hlavně jak tvořivě pracovat s využitím ICT a nových médií (např. tvorba animovaného filmu, vystupování do vysněné krajiny). Hodí se tedy nejen jako doplněk k projektu Jsme lidé jedné Země, ale také jako samostatný podklad pro výuku ICT nebo pro různé projekty.

Ke stažení: Můj svět tady a tam_manuál.pdf

 

 

Rozvíjení kompetencí žáků v oblasti ICT při využití e-learningu a datového úložiště v projektu „Jsme lidé jedné Země“

Manuál se zaměřuje na výuku různých typů webových aplikací a na pokročilé ovládnutí všech funkcí e-learningu.

Ke stažení: E_learing_manuál.pdf

 

Oba manuály obsahují hodinovou dotaci jednotlivých výukových aktivit.